दक्ष तथा अनुभनि प्रशिक्षकहरबाट प्रशिक्षण गराई तालिम प्राप्त तथा दक्ष अनुभवी सेक्यूरिति गार्डहरु रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई प्रदान गर्ने।